POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1) zwane dalej „RODO”:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Oświęcimskiej 54, KRS: 0000380948, NIP: 9492170757.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plebiscytowa nr 13, 40-035 Katowice.

2. W firmie nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, m.in. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, w celach marketingowych, a także celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli takie się pojawią.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy.

6. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora ( tj. pracownikom, prawnikom) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • przenoszenia Pana/Pani danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani z Administratorem umowy.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, o którym mowa z art. 22 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Call Now Button